10 přínosů udržitelného rozvoje pro život a budoucnost

Koncept a výhody udržitelného rozvoje existují již po desetiletí a jako moderní koncept byl původně představen Brundtlandovou zprávou v roce 1987. Byl jednoduše definován jako rozvoj, který odpovídá potřebám současného světa, aniž by ohrozil potenciál budoucnost.

Udržitelný rozvoj lze usnadnit pomocí pěti hlavních principů: život v mezích životního prostředí, zajištění silné, zdravé a spravedlivé společnosti, dosažení udržitelné ekonomiky a podpora řádné správy věcí veřejných a informací jako sociální odpovědnosti.

Udržitelný rozvoj je přístup, jehož cílem je uspokojit potřeby současné generace a zároveň zachovat schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Jde ještě dále a uznává vzájemnou závislost mezi hospodářským růstem, sociálním blahobytem a ochranou životního prostředí.

Udržitelný rozvoj uznává, že ekonomické, sociální a environmentální aspekty jsou vzájemně propojené a musí být vyváženy, aby bylo dosaženo dlouhodobého blahobytu.

Kromě toho je udržitelný rozvoj způsobem myšlení a plánování růstu, který chrání životní prostředí a chrání naše přírodní zdrojea umožňuje vysokou kvalitu života všem lidem nyní i v budoucnu.

Členské státy Organizace spojených národů poprvé schválily 17 cílů, které zahrnují udržitelný rozvoj v roce 2015. To zahrnuje zajištění přístupu k čistému vzduchu, čisté vodě, zdravému jídlu, kvalitnímu vzdělání, čistou energiistabilní klima atd.

Koncepce udržitelného rozvoje si klade za cíl podporovat používání produktů a služeb způsobem, který minimalizuje dopad na životní prostředí a optimalizuje zdroje pro uspokojení lidských potřeb. Proto se v článku podíváme na některé výhody udržitelného rozvoje.

Výhody udržitelného rozvoje

10 výhod udržitelného rozvoje k životu a budoucnosti

Přínosy udržitelného rozvoje pro lidi a planetu jsou četné. Jeho cílem je zlepšit kvalitu života pro všechny a je založeno na pochopení, že environmentální, ekonomické a sociální otázky spolu souvisí.

Z ekonomického hlediska mohou udržitelné postupy vytvořit zdravější, bezpečnější a produktivnější prostředí.

Sociálně udržitelné postupy mohou pomoci posílit komunitní vazby, zlepšit kvalitu života a poskytnout naději na lepší budoucnost.

Udržitelné postupy mohou z hlediska životního prostředí pomoci chránit přírodní zdroje, zmírňovat je a přizpůsobovat se jim změna klimatu, a propagovat biologická rozmanitost.

Udržitelný rozvoj směřuje k rozvoji s ohledem na důležitost odpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme. Základní myšlenkou udržitelného rozvoje je pracovat pro dnešek a zároveň mít na paměti potřeby zítřka.

Důležitost udržitelného rozvoje spočívá v tom, že naplňuje potřeby současných generací, aniž by ohrozil potřeby generací budoucích.

Udržitelný rozvoj nás učí využívat naše zdroje správným způsobem. Níže jsou uvedeny a rozsáhle diskutovány některé body, které nám říkají důležitost udržitelného rozvoje.

  • Je zajištěn lepší život pro současné i budoucí generace
  • Stabilizuje klima
  • Zlepšuje a zachovává biologickou rozmanitost
  • Pomáhá při dosahování dlouhodobého hospodářského růstu
  • Podporuje inovace
  • Podporuje zdravé životní prostředí
  • Posiluje komunitní pouta
  • Chrání přírodní zdroje
  • Zajišťuje lidské potřeby
  • Garantuje finanční stabilitu

1. Je zajištěn lepší život pro současné a budoucí generace

S udržitelným rozvojem je zajištěn lepší život pro současné i budoucí generace. To znamená, že můžeme nadále využívat přírodní zdroje, aniž bychom je vyčerpali, takže jich bude dostatek pro všechny.

Pomáhá nám také zajistit lepší kvalitu života podporou čistého vzduchu, vody a půdy. Stejně jako zlepšování kvality vzdělávání a vytváření rovnosti v genderových rozdílech.

2. Stabilizuje klima

Kvůli nadměrnému používání fosilní paliva, odlesňovánía ničení přirozeného prostředí zvířat, čelíme problému změna klimatu.

Udržitelný rozvoj hraje hlavní roli v prevenci změny klimatu prostřednictvím postupů udržitelného rozvoje. Podporuje snížení spotřeby fosilních paliv, která se uvolňují skleníkové plyny které ničí atmosféru.

3. Zlepšuje a zachovává biologickou rozmanitost

Bez udržitelného rozvoje by došlo ke ztrátě biologické rozmanitosti, na které závisí naše životy a naše hospodářské aktivity. Biodiverzita hraje klíčovou roli při dosahování 17 cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (SDG).

Bez ní bychom neměli jídlo k jídlu ani čistou vodu k pití. Biodiverzita také zmírňuje změnu klimatu, podporuje lidské zdraví a poskytuje pracovní místa. Biologická rozmanitost a zdravé ekosystémy společně zvyšují odolnost a slouží jako přírodní nárazníky proti extrémním povětrnostním jevům, jako jsou sucha, bouře a další katastrofy.

Pokud bude dodržován proces udržitelného rozvoje, nebudou ztraceny domovy a stanoviště všech ostatních živých zvířat. Vzhledem k tomu, že udržitelný rozvoj se zaměřuje na zachování ekosystému, automaticky pomáhá při udržování a ochraně biologické rozmanitosti.

4. Pomáhá při dosahování dlouhodobého hospodářského růstu

Udržitelný rozvoj je zásadní pro dlouhodobý hospodářský růst, protože snižuje znečištění a produkci odpadu, což snižuje obchodní náklady na věci, jako jsou lékařské výdaje na nemoci spojené se znečištěním nebo škody způsobené přírodními katastrofami, jako jsou zemětřesení nebo záplavy způsobené nadměrným odlesňováním atd.

5. Podporuje inovace

Dosažení udržitelného světa znamená podporovat inovace. To je možné, když náš pokrok zakládáme na modelu oběhového hospodářství a otevíráme nové příležitosti ke zlepšení života lidí prostřednictvím e-mobility a chytrých domácností, chytrých měst a inovativních obchodních řešení, ultraširokopásmového připojení a digitálních plateb.

Jak je uvedeno v (SDG 7, 9, 11 a 13) ze 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs), který se zabývá dostupnou a čistou energií pro všechny; průmysl, inovace a infrastruktura; udržitelná města a komunity; a opatření v oblasti klimatu

6. Podporuje zdravé životní prostředí

Udržitelné komunity mají čistší vzduch a vodu než neudržitelné komunity. Mají také více zelených ploch, které pomáhají zlepšit kvalitu ovzduší absorbováním oxidu uhličitého (CO2), oxidů dusíku (NOx), oxidu siřičitého (SO2) a částic z vozidel, továren a elektráren. Díky udržitelnému rozvoji je tedy zajištěno zdravé životní prostředí.

7. Posiluje komunitní pouta

Když lidé spolupracují na společných cílech, jako je čistý vzduch nebo čistá voda, vytváří to v každé komunitě silnější pouta, díky nimž se každý cítí bezpečněji, když ví, že někdo jiný také dbá na jejich nejlepší zájmy!

8. Chrání přírodní zdroje

Udržitelný rozvoj prostřednictvím udržitelných komunit chrání jejich přírodní zdroje tím, že recykluje odpadní materiály, jako je papír nebo plasty, místo toho, aby je likvidoval na skládkách, kde se mohou vyluhovat do podzemních vod nebo oceánů, což způsobuje problémy se znečištěním jak pro lidi, tak pro zvířata, která tam také žijí! Stejně tak snížit rychlost těžby stromů a jejich používání jako hlavní suroviny pro výrobu papíru.

9. Zajišťuje lidské potřeby

Udržitelný rozvoj podporuje myšlenku úspor pro budoucí generace a zajištění toho, že zdroje budou přiděleny všem. Je založen na principu rozvoje infrastruktury, která může být udržitelná po dlouhou dobu.

10. Zaručuje finanční stabilitu

Protože udržitelný rozvoj slibuje stálý růst, lze ekonomiky zemí posílit využíváním obnovitelných zdrojů energie ve srovnání s využíváním fosilních paliv, kterých je na naší planetě jen určité množství.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Udržitelný rozvoj je zásadní, protože integruje ekonomický pokrok, sociální spravedlnost a péči o životní prostředí. můžeme zajistit vyváženou a prosperující budoucnost pro všechny tím, že přijmeme udržitelné postupy.

Což nám umožňuje chránit životní prostředí, chránit biologickou rozmanitost, zmírňovat změnu klimatu, vymýtit chudobu, podporovat sociální začleňování a podporovat dlouhodobý hospodářský růst.

Země má dostatek zdrojů, aby uspokojila naše současné i budoucí potřeby rozvoje, pokud je budeme využívat moudře a ekonomicky. Ale pokud je použijeme k lákadlu rychlého ekonomického růstu a na úkor budoucích generací, náš svět by se mohl stát jednou obrovskou pustinou.

Doporučení

Environmentální poradce at Environment Go!

Ahamefula Ascension je realitní konzultant, datový analytik a autor obsahu. Je zakladatelem Hope Ablaze Foundation a absolventem environmentálního managementu na jedné z prestižních vysokých škol v zemi. Je posedlý čtením, výzkumem a psaním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *