12 Rozdíl mezi ekologickým zemědělstvím a konvenčním zemědělstvím.

V tomto příspěvku budeme stručně hovořit o rozdílu mezi ekologickým zemědělstvím a konvenčním zemědělstvím. Ekologické zemědělství a konvenční zemědělství jsou dvě různé metody produkce potravin a dalších zemědělských produktů.

Bio zemědělství zahrnuje pěstování plodin a chov zvířat bez použití syntetických pesticidů, hnojiv, Geneticky modifikované organismy (GMO), neboli ozáření. Naproti tomu konvenční zemědělství na tyto vstupy silně spoléhá při zvyšování výnosů a zvládání škůdců a chorob.

Obecně platí, že zemědělství je pěstování plodin a chov dobytka pro potraviny, vlákninu a další produkty pro udržení životů lidských bytostí. S civilizací se vyvinuly různé zemědělské systémy.

Jako odpověď na rychle rostoucí poptávku po zemědělských produktech byl se Zelenou revolucí zaveden systém konvenčního zemědělství.

Po několika desetiletích však vědci v oblasti zemědělství pochopili ekologické škody negativní účinky na zdraví konvenčního zemědělství a zavedl systém ekologického zemědělství.

Většina principů ekologického zemědělství pochází z původního systému, který byl praktikován po tisíce let.

Lidé se v dnešní době nezajímají jen o rozmanitost jídla na stole, ale také o jeho původ. Jak se pěstuje a jaký má dopad na zdraví, životní prostředí a planetu?

V tomto rámci probereme rozdíly, které existují mezi dvěma nejpoužívanějšími technikami potravinářská výroba. Pokud jste stále ve tmě ohledně rozlišovacích faktorů mezi konvenčním a ekologickým zemědělstvím, pomůžeme vám to dohnat.

Rozdíl mezi ekologickým zemědělstvím a konvenčním zemědělstvím

Co je konvenční zemědělství?

Konvenční zemědělství (CF) zahrnuje velké množství chemických hnojiv a použití pesticidů ke zvýšení výnosů na hektar. Chemická a syntetická hnojiva a pesticidy se v systému ekologického zemědělství (OF) nepoužívají ke snížení jejich nepříznivých dopadů na životní prostředí. Místo toho se ke zvýšení úrodnosti půdy používají rostlinné zbytky nebo hnůj hospodářských zvířat.

Konvenční zemědělství probíhá za účelem získání maximální produktivity možné s využitím moderních technologií, bez velkého zohlednění bezpečnosti potravin resp. znečištění životního prostředí.

Aplikace syntetických chemikálií, geneticky modifikovaných organismů a systémů integrované ochrany proti škůdcům jsou v konvenčním zemědělství velmi běžné.

12 Rozdíl mezi ekologickým zemědělstvím a konvenčním zemědělstvím

Zde jsou některé klíčové rozdíly mezi ekologickým zemědělstvím a konvenčním zemědělstvím:

 • Použití syntetických hnojiv
 • Použití geneticky modifikovaných organismů (GMO)
 • Národní a mezinárodní normy
 • Ekologická šetrnost
 • udržitelnost   
 • Odolnost vůči nemocem        
 • Obavy o zdraví             
 • Environmentální obavy             
 • Využití a rovnováha
 • Vstup nákladů
 • Zdraví půdy
 • Dobré životní podmínky zvířat

1. Použití syntetického hnojiva

Ekologické zemědělství zcela omezuje využití chemická hnojiva a syntetické pesticidy. Závisí na organických metodách, jako je hnůj, agrochemikálie, přírodní hnojiva a kompost, odmítající vše syntetické.

Naproti tomu konvenční zemědělství závisí na syntetických chemických hnojivech pro zvýšení produkce. Běžně se používají syntetické agrochemikálie, jako jsou anorganická hnojiva, syntetické pesticidy, růstové stimulátory atd.

Omezením používání chemikálií ekologické zemědělství zabraňuje zhoršování životního prostředí a zlepšuje kvalitu produkce, což vede k produkci výživnějších produktů.

2. Použití geneticky modifikovaných organismů (GMO)

Geneticky modifikované organismy (GMO) produkované technologií rekombinantní DNA nejsou v ekologickém zemědělství povoleny. Místo toho podporuje používání přírodních hnojiv, organického hnoje a kompostu.

Zároveň se zaměří na střídání plodin a doplňování přírodní zdroje. V konvenčním zemědělství taková omezení nejsou k dispozici, dochází k intenzivnímu používání GMO pro lepší výnos a zvýšenou odolnost vůči chorobám.

3. Národní a mezinárodní normy

Existují národní a mezinárodní normy pro ekologické zemědělství, ale v konvenčním zemědělství jsem takové normy nenašel. Zemědělci, než prodají své produkty ekologického zemědělství, potřebují získat certifikát potvrzující, že provozují zemědělskou činnost podle standardů ekologického zemědělství.

Přeměna běžné farmy na biofarmu proto trvá několik let a systém hospodaření je neustále pod dohledem. Takovýto systém certifikace nebo dohled není v konvenčním zemědělství použitelný. Certifikované ekologické produkty jsou však ve srovnání s ostatními produkty na trhu velmi drahé.

4. Ekologická šetrnost

Systém ekologického zemědělství je systém šetrný k životnímu prostředí a přístupy k ochraně půdy a vody, přístupy k ochraně biologické rozmanitosti atd. jsou běžně praktikovány ke snížení znečištění životního prostředí na nulu.

Takové přístupy nejsou v konvenčním zemědělství běžné a příspěvek ke znečištění životního prostředí je poměrně vysoký.

5. Udržitelnost              

Ekologické zemědělství je více o udržitelnosti. Hlavním cílem je produkce potravin, která neohrožuje přírodu, zdraví ani zdroje. Zaměřuje se více na dlouhodobé přínosy než na krátkodobé zisky.

Využívá techniky, které respektují přírodu, chrání neobnovitelné zdrojea udržovat je v dobrém stavu pro současné i budoucí generace.

Naproti tomu konvenční zemědělství není udržitelné, ale zaměřuje se více na výnos. Ekologické zemědělství je zaměřeno na udržitelnost. Hlavním principem je výroba potravin s ohledem na ekologii a životní prostředí.

Konvenční zemědělství se zaměřuje pouze na výnos. Hlavním cílem je zmáčknout co nejvíce produkce. Nezohledňuje dalekosáhlé důsledky na zdraví, ekologii a životní prostředí.

Místo toho se více cení krátkodobé přínosy, které zahrnují syntetické chemikálie a těžké využívání omezených přírodní zdroje.

6. Odolnost vůči nemocem   

Ekologické zemědělství je náchylné k napadení chorobami a škůdci. Konvenční zemědělství je díky pesticidům více přizpůsobeno odolnosti vůči chorobám.

7. Obavy o zdraví        

S ekologickým zemědělstvím není spojeno žádné zdravotní riziko, protože neobsahuje škodlivé chemikálie. Zatímco v konvenčním zemědělství představuje intenzivní používání chemických hnojiv a pesticidů rozsáhlá zdravotní rizika.

8. Obavy o životní prostředí        

Ekologické zemědělství je často nabízeno jako více šetrné k životnímu prostředí zlepšuje celkovou ekologii než konvenční zemědělství díky svému zaměření na snižování syntetických vstupů, podporu biologická rozmanitost, a minimalizace eroze půdy a znečištění vody.

Konvenční způsoby hospodaření jsou škodlivé pro půdu, půdu a vodu. Zatímco ekologické i konvenční zemědělství má své výhody a nevýhody, výběr jednoho před druhým často závisí na individuálních preferencích a hodnotách.

Někteří spotřebitelé mohou upřednostňovat postupy ekologického zemědělství pro jejich vnímané zdravotní přínosy a udržitelnost životního prostředí, zatímco jiní mohou preferovat konvenční zemědělství pro jeho vyšší výnosy a nižší ceny.

9. Využití a rovnováha

Ekologické zemědělství respektuje využívání zdrojů. Dále si klade za cíl zabránit vyčerpání těchto přírodních zdrojů. Kromě toho přijímá procesy, které zlepšují kvalitu těchto zdrojů.

Naopak konvenční zemědělství má tendenci využívat přírodní zdroje bez adekvátního zohlednění a udržení rovnováhy.

10. Zadání nákladů

Ekologické zemědělství může být dražší než konvenční zemědělství, zejména kvůli vyšším nákladům na organické vstupy a postupům náročným na práci. Ekologičtí zemědělci se vyhýbají syntetickým hnojivům a pesticidům, které mohou být ve srovnání s ekologickými alternativami relativně levné.

Také postupy ekologického zemědělství mohou vyžadovat více manuální práce, jako je ruční plení, které může být časově náročnější a nákladnější než použití herbicidů nebo mechanických nástrojů. Tyto faktory mohou zvýšit celkové výrobní náklady a pro spotřebitele zdražit bioprodukty.

Ekologické zemědělství může také poskytnout dlouhodobé úspory nákladů zlepšením zdraví půdy, snížením znečištění životního prostředí a podporou ekologické udržitelnosti, což může snížit potřebu nákladných vstupů a zlepšit odolnost farmy.

Celkově závisí náklady na ekologické zemědělství oproti konvenčnímu na konkrétních okolnostech a kontextu a není vždy jasné, co je levnější nebo nákladově efektivnější.

Aby bylo možné učinit informované rozhodnutí, je nezbytné zvážit dlouhodobé ekonomické, sociální a environmentální přínosy a náklady různých zemědělských systémů.

11. Zdraví půdy

Ekologické zemědělství upřednostňuje zdraví a úrodnost půdy prostřednictvím postupů, jako je střídání plodin, krycí plodiny a kompostování. Naproti tomu konvenční zemědělství může vést k degradace půdy kvůli intenzivnímu používání syntetických vstupů a intenzivním postupům zpracování půdy.

12. Dobré životní podmínky zvířat

Ekologické zemědělství klade větší důraz na dobré životní podmínky zvířat, včetně používání ekologického krmiva, přístupu na pastviny a venkovní prostory a omezení používání antibiotik. Konvenční zemědělství může zahrnovat přeplněné podmínky, používání růstových hormonů a antibiotik k podpoře růstu a zdraví zvířat.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Závěrem lze říci, že ekologické zemědělství i konvenční zemědělství mají své silné a slabé stránky a výběr mezi nimi závisí na jejich dopadu na životní prostředí, zdravotních přínosech, ekonomické životaschopnosti a sociální spravedlnosti. individuální priority a okolnosti.

Mnoho odborníků navrhlo, že integrovanější a udržitelnější přístup k zemědělství, který kombinuje osvědčené postupy ekologického i konvenčního zemědělství, může být nejúčinnějším způsobem, jak podporovat odolný a spravedlivý potravinový systém pro všechny.

Nakonec je nezbytné zvážit dlouhodobé ekonomické, sociální a environmentální přínosy a náklady různých zemědělských systémů, abychom mohli přijímat informovaná rozhodnutí, která podporují udržitelný a zdravý potravinový systém pro každého.

Doporučení

Environmentální poradce at Environment Go!

Ahamefula Ascension je realitní konzultant, datový analytik a autor obsahu. Je zakladatelem Hope Ablaze Foundation a absolventem environmentálního managementu na jedné z prestižních vysokých škol v zemi. Je posedlý čtením, výzkumem a psaním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *